halahayatta

Bastian Baker, One Day, The Pierces, Macklemore & Ryan Lewis, her türlü piyano sesi.

01.01.01-02.02.02-03.03.03-04.04.04-05.05.05-06.06.06-07.07.07-08.08.08.-09.09.09-10.10.10-11.11.11-12.12.12 zamanlarını görmüş bi nesiliz.

(Source: birzamanlartumblr, via senniyesevmedin)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter